Medicinal Plants : zhu yu zhi HUANG LIAN

« Back to the list

茱萸炙黄连

zhu yu zhi HUANG LIAN

Coptis Chinensis; Coptis Deltoidea; Coptis Teetoides

Nature : Cool
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Heart (Xin) - Stomach (wei) - Liver (gan) - Large intestine (da chang) - Gallbladder (dan) -