Medicinal Plants : zhi CHUAN WU TOU

« Back to the list

制川乌头

zhi CHUAN WU TOU

Aconitum Carmichaeli Debx.

Nature : Hot
Tastes : slightly bitter (wei ku) - slightly sweet (wei gan) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Liver (gan) - Spleen (pi) -