Medicinal Plants : yan zhi XU DUAN

« Back to the list

盐炙续断

yan zhi XU DUAN

Dipsacus Asper Wall. (XU DUAN); Dipsacus Japonicus Miq. (CHUAN XU DUAN)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - slightly pungent (se xin) - slightly salted (wei xian) -
Tropisms : Liver (gan) - Kidney (shen) -