Medicinal Plants : mi zhi SHENG MA

« Back to the list

蜜炙升麻

mi zhi SHENG MA

Cimifuga Foetida L. (SHENG MA); Cimifuga Dahurica (Turcz.) Maxim. (XING AN SHENG MA); Cimifuga Heracleifolia Kom. (DA SAN SHENG MA)

Nature : Slightly cool
Tastes : sweet (gan) -
Tropisms : Stomach (wei) - Lung (fei) - Spleen (pi) -