Medicinal Plants : mi zhi BAI WEI

« Back to the list

蜜炙白薇

mi zhi BAI WEI

Cynanchum Atratum (Bge.) (BAI WEI); Cynanchum Versicolor (MAN SHENG BAI WEI)

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) - sweet (gan) - salted (xian) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) -