Medicinal Plants : mi zhi BAI QIAN

« Back to the list

蜜炙白前

mi zhi BAI QIAN

Cynanchum Stautoni (Decne.) Schltr. Ex Levl. (LIU YE BAI QIAN); Cynanchum Glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz. (YUAN HUA YE BAI QIAN)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : sweet (gan) - moistening action (run) - slightly pungent (se xin) -
Tropisms : Lung (fei) -