Medicinal Plants : jiu zhi XU DUAN

« Back to the list

酒炙续断

jiu zhi XU DUAN

Dipsacus Asper Wall. (XU DUAN); Dipsacus Japonicus Miq. (CHUAN XU DUAN)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Kidney (shen) -