Medicinal Plants : jiu zhi QIN JIAO

« Back to the list

酒炙秦艽

jiu zhi QIN JIAO

Gentiana Macraphylla (DA YE QIN JIAO); Gentiana Dahurica (XIAO QIN JIAO); Gentiana Straminea (MA HUA QIN JIAO); Gentiana Crassicaulis (CU JING QIN JIAO)

Nature : Slightly warm
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Gallbladder (dan) -