Medicinal Plants : jiu zhi MU FANG JI

« Back to the list

酒炙木防己

jiu zhi MU FANG JI

Cocculus Trilobus

Nature : Slightly cold
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Lung (fei) - Spleen (pi) - Kidney (shen) - Bladder (pang guang) -