Medicinal Plants : jiu zhi HUANG QIN

« Back to the list

酒炙黄芩

jiu zhi HUANG QIN

Scutellaria Baicalensis Georgi

Nature : Cool
Tastes : bitter (ku) - slightly pungent (se xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Large intestine (da chang) - Lung (fei) - Gallbladder (dan) -