Medicinal Plants : jiu zhi GUANG FANG JI

« Back to the list

酒炙广防已

jiu zhi GUANG FANG JI

Aristolocia Fangchi

Nature : Slightly cold
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Lung (fei) - Spleen (pi) - Kidney (shen) - Bladder (pang guang) -