Medicinal Plants : jiu zhi BEI XIE = jiu zhi BI XIE

« Back to the list

酒炙萆解

jiu zhi BEI XIE = jiu zhi BI XIE

Dioscorea Hypoglauca Palinbin (BI XIE, FEN BI XIE); Dioscorea Septemloba Thumb. (MIAN BI XIE)

Nature : Slightly warm
Tastes : bitter (ku) - slightly pungent (se xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Bladder (pang guang) -