Medicinal Plants : jiu CHUAN XIONG

« Back to the list

酒川芎

jiu CHUAN XIONG

Ligusticum Chuanxiong Horta

Nature : Warm (Wen)
Tastes : drying action (zao) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Pericardium (xin bao) - Gallbladder (dan) -