Medicinal Plants : dan (TIAN) NAN XING

« Back to the list

胆南星

dan (TIAN) NAN XING

Arisaema Heterophyllum Bl. (YI YE TIAN NAN XING); Arisaema Consanguineum Schott., Arisaema Erubescens (Wall) Schott. (TIAN NAN XING); Arisaema Amurense Maxim. (DONG BEI TIAN NAN XING)

Nature : Cool
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Liver (gan) - Lung (fei) -