Medicinal Plants : cu E ZHU

« Back to the list

醋莪术

cu E ZHU

Curcuma Zedoaria Berg (E ZHU); Curcuma Wenchowensis; Curcuma Aeruginosa Roxb. (E ZHU); Curcuma Kwangsiensis S.G. Lee et C.F. Liang (GUANG XI E ZHU); Curcuma Aromatica (WEN YU JIN, MAO YU JIN)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - slightly acid (wei suan) - slightly pungent (se xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Spleen (pi) -