Medicinal Plants : chao jiao TING LI ZI

« Back to the list

炒焦葶苈子

chao jiao TING LI ZI

Lepidium Apetalum Willd. (BI TING LI ZI: DU XING CAI); Descurainia Sophia (L.) Webb. Ex Prantl. (NAN TING LI ZI: BO NIANG HAO)

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) - slightly pungent (se xin) -
Tropisms : Lung (fei) - Bladder (pang guang) -