Medicinal Plants : chao jiao QIAN HU

« Back to the list

炒焦前胡

chao jiao QIAN HU

Peucedanum Praeruptorum Dunn. (BAI HUA QIAN HU); Peucedanum Decursivum Maxim. (ZI HUA QIAN HU)

Nature : Neutral
Tastes : bitter (ku) - slightly pungent (se xin) -
Tropisms : Lung (fei) -