Medicinal Plants : chao jiao CHUAN MU TONG

« Back to the list

炒焦川木通

chao jiao CHUAN MU TONG

Clematis Armandii (XIAO MU TONG), Clemantis Montana ( XIU QIU TENG), (CHUAN MU TONG); Akebiae Trifoliata Australis, Akebia Quinata (MU TONG), (BAI MU TONG).

Nature : Slightly cold
Tastes : acid, sour (suan) -
Tropisms : Heart (Xin) - Small intestine (xiao chang) - Bladder (pang guang) -