Medicinal Plants : chao jiao BING LANG

« Back to the list

炒焦槟榔

chao jiao BING LANG

Areca Catechu L.

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Large intestine (da chang) -