Medicinal Plants : chao huang WU YI

« Back to the list

炒黄芜夷

chao huang WU YI

Ulmus Macrocarpa Hance

Nature : Warm (Wen)
Tastes : slightly bitter (wei ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Spleen (pi) -