Medicinal Plants : ZAO XIU = CHONG LOU

« Back to the list

蚤休=重楼

ZAO XIU = CHONG LOU

Paris Polyphylla Smith (QI YE YI ZHI HUA); Paris Chinensis Franch (JIN XIAN CHONG LU); Paris Yunnanensis Franch (YUN NAN CHONG LU)

Nature : Slightly cold
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Liver (gan) -