Medicinal Plants : YU ZHOU LOU LU

« Back to the list

禹州漏芦

YU ZHOU LOU LU

Echinops Latifolius Tausch. (LAN CI TOU); Echinops Grijisii Hance (HUA DONG LAN CI TOU)

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Stomach (wei) -