Medicinal Plants : YU NAO SHI = YU SHOU SHI

« Back to the list

鱼脑石

YU NAO SHI = YU SHOU SHI

Pseudosciaena Crocea; Pseudosciaena Polyactis Bleeker

Nature : Cool
Tastes : salted (xian) -
Tropisms :