Medicinal Plants : YU JIN

« Back to the list

郁金

YU JIN

Curcuma Zedoaria Berg (E ZHU); Curcuma Longa L. (JIANG HUANG); Curcuma Kwangsiensis S.G. Lee et C.F. Liang (GUANG XI E ZHU); Curcuma Aromatica (WEN YU JIN, MAO YU JIN)

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Liver (gan) - Gallbladder (dan) -