Medicinal Plants : WU ZEI GU = HAI PIAO XIAO

« Back to the list

乌贼骨=海螵蛸

WU ZEI GU = HAI PIAO XIAO

Sepiella Maindroni (WU ZHEN WU ZEI); Sepia Esculenta (JIN WU ZEI)

Nature : Slightly warm
Tastes : astringent, harsh (se) - salted (xian) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Kidney (shen) -