Medicinal Plants : WU WEI ZI

« Back to the list

五味子

WU WEI ZI

Schisandra Sinensis (Turcz.) Baill.(WU WEI ZI, BEI WU WEI ZI); Schisandra Sphenanthera Rehd. et Wils.(HUA ZHONG WU WEI ZI, NAN WU WEI ZI)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : acid, sour (suan) -
Tropisms : Heart (Xin) - Lung (fei) - Kidney (shen) -