Medicinal Plants : TAI ZI SHEN = HAI ER SHEN

« Back to the list

太子参

TAI ZI SHEN = HAI ER SHEN

Pseudostellariae Heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm.

Nature : Neutral
Tastes : sweet (gan) - slightly bitter (wei ku) -
Tropisms : Lung (fei) - Spleen (pi) -