Medicinal Plants : SHUI ZHI

« Back to the list

水蛭

SHUI ZHI

Hirudo Nipponica (SHUI ZHI); Whitmania Pigra (KUAN TI JI QIAN ZHI, MA HUANG); Whitmania Agranulata (CHA SE ZHI, LIU YE MA HUANG)

Nature : Neutral
Tastes : pungent, acrid (xin) - salted (xian) -
Tropisms : Liver (gan) -