Medicinal Plants : SHUI XIAN (GEN)

« Back to the list

水仙(根)

SHUI XIAN (GEN)

Narcissus Tazetta L. var Chinensis Roem.

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) - sweet (gan) -
Tropisms : Heart (Xin) - Lung (fei) -