Medicinal Plants : SHI WEI

« Back to the list

石苇

SHI WEI

Pyrrosia Lingua (Thumb) Farwell (SHI WEI); Pyrrosia Sheareri (Back) Ching (LU SHAN SHI WEI); Pyrrosia Petiolosa (Christ) Ching (YOU BING SHI WEI)

Nature : Slightly cold
Tastes : bitter (ku) - sweet (gan) -
Tropisms : Lung (fei) - Bladder (pang guang) -