Medicinal Plants : SHI DA GONG LAO YE

« Back to the list

十大功劳叶

SHI DA GONG LAO YE

Mahonia Bealei (Fort.) Carr.(KUAN YE SHI DA GONG LAO); Mahonia Fortunei (Lindl.) Fedde (XI YE SHI DA GONG LAO)

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Large intestine (da chang) -