Medicinal Plants : QIAN NIAN JIAN

« Back to the list

千年健

QIAN NIAN JIAN

Homalomena Occulta

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Kidney (shen) -