Medicinal Plants : PU HUANG

« Back to the list

蒲黄炭

PU HUANG

Typha Angustifolia (SHUI ZHU XING PU), Typha Orientalis (DONG FANG XIANG PU)

Nature : Neutral
Tastes : sweet (gan) -
Tropisms : Liver (gan) - Pericardium (xin bao) -