Medicinal Plants : PU HUANG tan

« Back to the list

蒲黄

PU HUANG tan

Typha Angustifolia (SHUI ZHU XING PU), Typha Orientalis (DONG FANG XIANG PU)

Nature : Slightly warm
Tastes : sweet (gan) - slightly astringent (wei se) -
Tropisms : Liver (gan) - Pericardium (xin bao) -