Medicinal Plants : MAI MEN DONG = MAI DONG

« Back to the list

麦门冬

MAI MEN DONG = MAI DONG

Ophiopogon Japonicus (L.f.) Ker-Gawl (MAI MEN DONG, MAI DONG, YAN JIE CAO); Liriope Spitaca (Thunb.) Lour. var. Prolifera Y.T. Ma (HU BEI MAI DONG); Liriope Platyphylla Wang et Tang (DA YE MAI DONG, KUAN YE MAI DONG)

Nature : Slightly cold
Tastes : sweet (gan) - slightly bitter (wei ku) -
Tropisms : Heart (Xin) - Stomach (wei) - Lung (fei) -