Medicinal Plants : KU FAN = duan BAI FAN = duan MING FAN

« Back to the list

枯矾

KU FAN = duan BAI FAN = duan MING FAN

Alumen

Nature : Cool
Tastes : astringent, harsh (se) - slightly acid (wei suan) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Large intestine (da chang) - Lung (fei) - Spleen (pi) -