Medicinal Plants : JI XING ZI

« Back to the list

急性子

JI XING ZI

Impatiens Balsamina L.

Nature : Warm (Wen)
Tastes : slightly bitter (wei ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Liver (gan) - Kidney (shen) -