Medicinal Plants : HAI FENG TENG

« Back to the list

海风藤

HAI FENG TENG

Piper Futokadsura (FENG TENG); Piper Kadsura (XI YE QING LOU TENG)

Nature : Slightly warm
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Liver (gan) -