Medicinal Plants : GUANG FANG JI

« Back to the list

广防已

GUANG FANG JI

Aristolocia Fangchi

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Lung (fei) - Spleen (pi) - Kidney (shen) - Bladder (pang guang) -