Medicinal Plants : DI LONG = QIU YIN

« Back to the list

(炒)地龙

DI LONG = QIU YIN

Pheretima Aspergillum (Perrier) (SHEN HUAN MAO YIN, GUANG DI LONG); Pheretima Asiatica Micchalsen (SHEN HUAN MAO YIN, HU DI LONG); Allolobophora Caliginosa (Savigny) Trapezoïdes (GAO QIU YIN)

Nature : Cold
Tastes : salted (xian) -
Tropisms : Liver (gan) - Spleen (pi) - Bladder (pang guang) -