Medicinal Plants : CI WEI PI

« Back to the list

(滑石粉)刺猬皮

CI WEI PI

Erinaceus Europaeus (CI WEI); Hemiechinus Dauricus (DUAN CI WEI, DA WU ER WEI)

Nature : Neutral
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Stomach (wei) - Large intestine (da chang) - Kidney (shen) -