Medicinal Plants : BING PIAN

« Back to the list

冰片

BING PIAN

(1) Dryobalanops Aromatica Gaertn. F. (LONG NAO XIANG); (2) Blumea Balamifera DC. (AI NA XIANG); (3) Synthetic product.

Nature : Cool
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Lung (fei) - Spleen (pi) -