Medicinal Plants : BEI DOU GEN

« Back to the list

北豆根

BEI DOU GEN

Menispermum Dahuricum

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms :