Medicinal Plants : BAI SHOU WU

« Back to the list

白首乌

BAI SHOU WU

Cynanchum Auriculatum Royle ex Wight (NIU PI XIAO); Cynanchum Bungei Decne. (JI YE PI XIAO)

Nature : Slightly warm
Tastes : sweet (gan) - slightly bitter (wei ku) -
Tropisms :