Medicinal Plants : BA YUE ZHA = YU ZHI ZI

« Back to the list

八月扎=预知子

BA YUE ZHA = YU ZHI ZI

Akebia Trifoliata (Thumb.) (SANG YE MU TONG); Akebia Trifoliata Australis (BAI MU TONG); Akebia Quinata (Thumb.) (MU TONG)

Nature : Cool
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) -