Medicinal Plants : (zhi) YUAN ZHI

« Back to the list

(制)远志

(zhi) YUAN ZHI

Polygala Tenuifolia Willd.(YUAN ZHI); Polygala Sibirica L. (LUAN YE YUAN ZHI, KUAN YE YUAN ZHI)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Lung (fei) - Kidney (shen) -