Medicinal Plants : (zhi) WU ZHU YU

« Back to the list

(制)生吴茱萸

(zhi) WU ZHU YU

Evodia Rutaecarpa

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - slightly sweet (wei gan) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Spleen (pi) - Kidney (shen) -