Medicinal Plants : (zhi) TIAN NAN XING

« Back to the list

(制)天南星

(zhi) TIAN NAN XING

Arisaema Heterophyllum Bl. (YI YE TIAN NAN XING); Arisaema Consanguineum Schott., Arisaema Erubescens (Wall) Schott. (TIAN NAN XING); Arisaema Amurense Maxim. (DONG BEI TIAN NAN XING)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - drying action (zao) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Lung (fei) - Spleen (pi) -