Medicinal Plants : (zhi) QI SHE

« Back to the list

(制)蕲蛇

(zhi) QI SHE

Agkistrodon Acutus (Guenther) (JIAN WEN FU , WU BU SHE, QI SHE)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : sweet (gan) - slightly pungent (se xin) - salted (xian) -
Tropisms : Liver (gan) -