Medicinal Plants : (yan zhi) BU GU ZHI

« Back to the list

(盐炙)补骨脂

(yan zhi) BU GU ZHI

Psoralea Corylifolia L.

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - slightly salted (wei xian) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Spleen (pi) - Kidney (shen) -